Představujeme Spolek pěstitelů travních a jetelových semen

K obnovení činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (SPTJS), došlo ihned po sametové revoluci. Po počáteční euforii, kdy bylo v SPTJS kolem 80 členů, nastalo období útlumu, způsobené neutěšenou situací v odbytu. Plné sklady z konce 80 let, najednou neměly odbytiště. Nevyjasněná držba půdy, problémy s restrukturalizací a další negativní vlivy v podstatě zmrazily vnitřní obchod s osivy. Export našich odrůd byl problematický, neboť nebyly zapsány do listiny zemí EU. Osivo se vyváželo za dumpingové ceny jako zboží. To vedlo k poklesu počtu množitelů a tím i členů SPTJS. Další snížení počtu členů vzniklo po rozdělení Československa, neboť odpadli  členové ze Slovenska. Tato krize trvala až do roku 1994, pak nastal opět zájem zahraničních firem o množení jejich odrůd v Česku.

Plochy trav na semeno stoupaly a dostaly se koncem devadesátých let na druhé místo, hned za obiloviny. Členská základna SPTJS se postupně stabilizuje na úrovni kolem 35 členů.

Hlavní náplní naší činnosti je poradenství, ekonomika travního a jetelového semenářství, rozvoj technologie a úsilí o ovlivnění legislativy. SPTJS patřila mezi zakládající členy Agrární komory. Avšak vysoké členské příspěvky nás přinutily vystoupit v roce 1999 z Agrární komory a vstoupit do Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, jejímiž členy jsme dosud.

V oblasti poradenství zajišťujeme pro své členy každoročně seminář, na kterém jsou členové seznamování s nejnovějšími poznatky v oblasti výzkumu a šlechtění. Dále je organizována poradenská činnost přímo na porostech a to vždy na jaře na počátku vegetace a pak dle potřeby na žádost člena. Poradenská činnost je organizována ve spolupráci s výzkumnou základnou. Poradenství slouží nejen pro přímou pomoc pěstitelům, ale i k odhalování slabých článků v technologii a jejich následnému zařazení do výzkumné činnosti.

V oblasti ekonomiky sledujeme nákladovou a výnosovou stránku semenářských technologií a sledujeme cenový vývoj. V reakci na zavedení dotačního systému v zemích EU, což vedlo k poklesu nákupních cen počátkem tohoto století, jsme vypracovali návrh na přímé dotace do travního a jetelového semenářství. Tento návrh se za pomoci ČMŠSA podařilo prosadit a od roku 2003 je uplatňován i u nás.

V oblast legislativy jsme připomínkovali zákon o ÚKZUZ, SRS, zákon o ochraně rostlin a zákon o oběhu osiva a sadby, včetně příslušných příloh a vyhlášek. Na požádání MZe nebo ČMŠSA se vyjadřujeme k některým problémům souvisejícím s travním a jetelovým semenářstvím.

Ve spolupráci s výzkumnou základnou se podílíme na zpracování monitoringu výskytu škodlivých činitelů v semenářství a na registraci přípravků na ochranu rostlin v rámci minoritních plodin. Každoročně zpracováváme monitoring výskytu plevelů, chorob a škůdců v semenných porostech trav a ve spolupráci s výzkumem projednáváme návrh na zařazení příslušných pesticidů do zkoušek a jejich případnou registraci. Na základě této spolupráce byly v posledních létech do některých druhů trav registrovány přípravky: Stomp 330 E , Grodyl 75 WG, Kantor, Mustang, Puma extra, Arrat, Amistar, Moddus 250 EC a další.

Naším cílem je rozšíření naší základny o co největší počet členů – pěstitelů travních a jetelových semen. Chceme Vám nejen pomáhat ve Vaší práci, ale také naslouchat Vašim problémům, čerpat z Vašich zkušeností a předávat je dalším pěstitelům. Naším cílem je vrátit travní a jetelové semenářství na přední místo v rámci Evropské unie a k tomu je nezbytná spolupráce pěstitelů, semenářských organizací, výzkumu i organizační složky, kterou zde představují zejména MZe, ÚKZUZ a SRS. A v této činnosti je stěžejní položka naší práce.

Budeme Vám vděční za Vaše názory a připomínky. Pochlubte se také se svými výsledky. Chtěli bychom také založit Ligu úspěšných semenářů. Pokud dosáhnete dobrých výsledků, sdělte nám to, ale samozřejmě potvrzené od příslušné semenářské organizace. Odměnou Vám bude zatím jenom propagace na těchto stránkách nebo v tisku, výhledově se snad dopracujeme i k materiální stránce odměny.

Na 25. valné hromadě v dubnu 2019 byl v souladu s legislativními ustanoveními změněn název na Spolek pěstitelů travních a jetelových semen

Stanovy, příspěvkový řád i členskou přihlášku si můžete stáhnout z našich webových stránek. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

A na závěr ještě kontakty na nás:

Adresa sídla: Spolek pěstitelů travních a jetelových semen,

                        Hamerská 698, 756 54 Zubří

Ředitel:          doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. 

                       mobil  603 552 195, E-mail: sptjs@tiscali.cz

Domů

Historie

Současnost

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Plochy a produkce

Pícninářské listy

Odborná literatura

Odkazy

Aktuality