Dokumenty ke stažení  (ve formě MS word nebo Acrobat reader)

Legislativa EU, týkající se osiva pícnin

 

SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (66/401/EHS)

 

SMĚRNICE KOMISE 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh

 

SMĚRNICE RADY 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích

 

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. března 2004, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva pícnin (2004/266/ES)

 

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2004 o podmínkách pro uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh (2004/371/ES)

 

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského státu (2004/842/ES)

 

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. prosince 2004, kterým se na období 2005 až 2009 stanoví opatření pro srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu některých druhů zemědělských rostlin, zeleniny a vinné révy uvedených ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 92/33/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES (2005/5/ES)

 

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. března 2005, kterým se Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Republika Malta a Polská republika osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva olejnin a přadných rostlin na trh (2005/325/ES)

 

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (2007/66/ES)

 

Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.

+ oprava této směrnice

 

Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh

 

Směrnice Komise 2008/124/ES ze dne 18. prosince 2008 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako základní osivo nebo certifikované osivo (kodifikované znění) – nahrazuje původní směrnice 86/109/EHS a 75/502/EHS

 

 

Domů

Historie

Současnost

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Plochy a produkce

Pícninářské listy

Odborná literatura

Odkazy

Aktuality